giúp x2 01 liet phím 1,4,7 back crlt, thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]