Bác nào có sơ đò câu không giúp e với ạ, e thay thử con ic tiếng mà không được.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]