Get code mà nó đòi tiền nên direct luôn cho nó lẹ:

Mã:
LGE Tool version: 2.24
OS Version: Windows 7 [NT 6.1] Service Pack 1
Administrative privileges: yes
Locale: UnitedStates / English
CPU frequency: 3192 MHz
Total memory: 3472 MB
Free memory: 2094 MB
Free space on system disk C:\: 43.00 GB
Free space on disk D:\: 41.00 GB
Free space on disk E:\: 166.00 GB
Free space on disk F:\: 71.00 GB
You are not using Windows XP. Correct work can only be guaranteed on Windows XP operating system....
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Get code mà nó đòi tiền nên direct luôn cho nó lẹ:

Mã:
LGE Tool version: 2.24
OS Version: Windows 7 [NT 6.1] Service Pack 1
Administrative privileges: yes
Locale: UnitedStates / English
CPU frequency: 3192 MHz
Total memory: 3472 MB
Free memory: 2094 MB
Free space on system disk C:\: 43.00 GB
Free space on disk D:\: 41.00 GB
Free space on disk E:\: 166.00 GB
Free space on disk F:\: 71.00 GB
You are not using Windows XP. Correct work can only be guaranteed on Windows XP operating system....
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]