Hôm qua e có nhận khách cây SM-T255S dính pass "please call my null" đã restore lại fw gốc của máy mà vẫn không fix được. Mong ae nào có giải pháp giúp đỡ giùm e. thank ae nhiều [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]