File KECHAODA K70 MT6261 Mã bảo vệ + treo logo OK


Phím boot nếu có sẽ được đánh dấu trong hình nha mấy chế

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]