Rom stock ở đây
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

rom đó thiếu u sờ data ,up cũng lên

nay thêm rom bin cho ace

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]