Tool Read PassCode iphone 4 version 2.0 Final.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Các File hỗ trợ để làm Tools lấy từ iH8sn0w và nhiều nguồn khác nhau nữa:

1. i4ramdisk ( Lấy từ Redsn0w)
2. kernel.patched ( Lấy từ Redsn0w)
3. demo_bruteforce
4. tcprelay
5. cinject
6. run.bat (redsn0w.exe -i "iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw" -r ramdisk/i4ramdisk.dmg -k ramdisk/kernel.patched)
7. redsn0w.exe để hỗ trợ ramdisk rồi flash kernel.patched


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG !