iphone 6 camera đen thui a e gỡ bỏ ic kính câu tắt như hình. Đo lại đường mấy con trở kép k có trở trên socket thì câu tắt lại rồi lụm lúa
p/s: mỗi tội chụp thiếu sáng màn nó sọc
giải pháp tạm cho ac ko có đồ nghề thay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]