các bác bóc bính, tách kính mà dễ như vậy sao.
sao nó lại làm thế này được.