Hàng sưu tầm cho ai chưa biết.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Làm chân CPU A7 (áp dụng cho A5 - A6)

Video by hoangphat_glvideo làm chân dưới bụng A7Video làm chân trên lưng A7


Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]