ip5 sóng lúc có , lúc tìm kiếm , tháo bo ra thấy oải , tè le
tháo U501_rf vút chân đóng lại ok luôn , chia sẻ a/e chưa làm, mấy a lớn làm rồi chém nhẹ dùm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]