Iphone 4 Thay Cặp Restore Gốc Lỗi 3194 Fix OK

Coi cái hình và làm theo hướng dẩn là OK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]