Chưa đụng sưu tầm cho ai đang dính múc cho nhanh :

by Đôn Mobile

như tiêu đề , cày con này từ tối mịt đến tờ mờ sáng mới sóng , bệnh lí là mất sóng 3G , bật 3G chỉ hiện E , đã có thợ làm qua , main unlock cặp 8824 , thông thường nghĩ chỉ bụp con u19_rf là xong , không được thì bụp con U8 là hết bài vậy mà con này nó hành cả buổi

nguyên nhân do : thằng l8_rf không thông , anh em gặp bệnh tương tự mà đo con này không thông thì gạt bỏ cho cục chì bằng done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]