iphone 4 no backlight board damage cap missing solution

Iphone 4 mất đèn lỗi trên main


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]