Chia sẻ iPhone 3g Mất Wifi - iPhone 3g Ẩn Wifi

Tình trạng lúc đầu như hình dưới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Đo test áp và câu tham khảo hình dưới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]