như tieu đề đã nói em nhận con iphone có tiền sữ rớt nước giờ mỡ nguồn treo táo khoi dộng lại retore thì bị lỗi 21 da đưa về dfu = ireb not ok. sau mot thời gian thì em nó trỡ bệnh nặng hơn màng hình đen thui vua cấm vào thì itune báo đã kết nối iphone o che do recovery . nhung retore không được vẫn báo lỗi 21 rồi trắng màng hình khi tat nguồn bằng phím home + power thì chĩ cần nhấn nhẹ nút nguồn no kết nối ngay. chang hiễu bị gì luôn mong anh em cho cao kiến

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]