như trên máy đan sài bình thường tự nhiên mất nguồn
tháo ra kiểm tra thì khi bấm nguồn kim chỉ nhít nhẹ rồi treo
ace cho ý kiến nên làm từ đâu thaks

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]