Hướng dẫn KDZ Android 5.0.1 G3.Cat6 F460L/S/k:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Download G3.Ca6 F460 Android 5.0.1 FIrmware:

F460L20C_00.kdz:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

F460S20C_00.kdz:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

F460K20C_00.kdz:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]