mói done trong chiềunhận máy gim cáp treo 9008
repaid boot bằng ort báo faild
repad emmc xóa ok, write faild


thay mới done
lượm gạo
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]