Mình có nhận con G4 mã F500l của e zai hải phòng gửi về
tình trạng: bấm hay kẹp k nhúc nhích, gim cáp báo unknow
hàn emmc k boot đ, nhấc emmc ra boot ok


gg một vòng nghe các mem góp ý hấp sấy các kiểu con đà điểu thì em nó lên đ logo
gim cáp vẫn unkow

xác định cpu tạch 100%


nhổ ra đóng lại done kèo ae