mod thông cảm
nhận cây samsung a3 thay màn bị mất nút home ACE nào có để lại cho em với
khách chửi quá trời đặt linh kiện thì không có
nút home màu xanh
thank all