File Masstel M15 MT6575 up rom fix treo logo virus ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]