[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG] mình đang dùng win8 xin ae chi cach giải quyết vấn đê.