[COLOR=#99FF00 ][/COLOR] Lumia 520 rm-914 lên màng hình xanh flash ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]