như tiêu đề atf có suport file và pinout testpoit loay hoay mất cả đêm câu kéo đóng ra đóng vào emmc. cuối cùng ngồi dò pin out và so sánh với pinout testpoit của box cho thì thiếu mất một đường mãi không boot được hay không biết cách thao tác cuối cùng vẫn không dõ nguyên nhân. đành đưa vào easy jtag táng done ngay

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]