Nokia X RM-980 Flash Tool Ok.

----------0o0o0----------

Driver :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


File : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

No device detected, make sure it is in fastboot mode (power + volume down)
507d6f2 fastboot
Checking files...
Flash process stared.
Flashing system done
Flashing boot done
Flashing recovery done
Flashing vendor done
Flashing data done
Flashing cache done
Flashing preload done
Checking files...
Flash process stared.
Flashing system done
Flashing boot done
Flashing recovery done
Flashing vendor done
Flashing data done
Flashing cache done
Flashing preload done
Checking files...
Flash process stared.
Flashing system done
Flashing boot done
Flashing recovery done
Flashing vendor done
Flashing data done
Flashing cache done
Flashing preload done