Máy có sóng gọi duoc1,2 lần là mất sóng máy nóng ran.thay 2,3 con pa rui nhung vẫn y nhu cũ. Cúi cùng cũng tìm ra được bệnh của e nó.ae gặp kèo múc cho nhanh dong lúa..
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]