5130c hao nguồn chờ do chạm ic bluetooth

Nhận em 5130c hao nguồn chờ remove 2 trong hình đã ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]