chia sẻ 2730 chập nguồn do chập tụ

Kiểm tra chạm thẳng vbat rờ phỏng tay, kiểm tra con tụ như hình 2 đâu thông mass, gỡ bỏ ok luôn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]