máy khách mang vào kêu sắm sạc cả đêm sáng ra mất nguồn
kiểm tra thấy máy chập vbat sờ ic nguồn nóng ran. dò mấy con tụ vbat gỡ bỏ ok nên chia sẻ cũng ae. gặp check cho nhanh.ae biết rồi đừng chém nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]