Remove: system\csc\common\system\csc\language.xml => Reboot.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]