T989 Tiếng việt 4.1.2

Tiếng Việt T989 4.1.2 Edit Việt Hóa Trên Rom Stock T989UVMC6 4.1.2

Không Mất Tiếng Việt T989 Khi Hard Reset

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] pass:teenmobile

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]