Cái gọi khẩn cấp tùy vùng miền ,vùng gọi đc vùng không