[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]y
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Khi đã chuẩn bị tool và file ok anh em bắt đầu tiến hành flash:
1/ Mở Tool bfloader lên Chick vào Set model --> C3520_Citrus_Setting_v00.mdl
2/ Chọn mục Main Partition chọn 1 file C3520DX.ptt trong mục C3520DXLJ2_BIN --> OK
3/ Chọn mục CSC và củng chọn 1 file C3520DX.ptt trong mục C3520DXLJ2_BIN luôn nhưng không đánh dấu ở các ô Selexted (Bước này ko đánh dấu nhé vì nếu ta không chọn file CSC thì tool sẽ báo lổi bắt buộc phải chọn nhưng không đánh dấu )

Tiếp theo là bấm START rồi bấm số 1 và số 2 trên bàn phím rồi kết nói cáp nó sẽ chạy ... nếu không có dever thì giãi nén Sunstone_V5_00_0_1_WHQLed