Nhận máy úp rom là faild
repaid k đ, quay tay k xong
seach gg cái pinout emmc k có
dục luôn
đứt hết chận, may mà moi gầm vẫn lên, tiền dò luôn cái pinout

p/s: ace tự tin tục, moi chận gầm dễ lắm
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]