Nhận của thọ một lô 30 con toàn chết emmc
gim cáp nhận 9008
repaid boot by box, by usb, nạp dump, repaid emmc các kiểu k lên nguồn
đè cổ emmc hấp diêm thay cái mói done
hàng nóng hổi done chiều nay 15/12/2015

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]