Máy thị trường china add tiếng việt tạm đủ để có lúa .
Edit sử dụng tool clubgsm ( Big thanks a Kiệt )
Thông tin máy : SCH-I739
Adroid : 4.1.2 ( I739KEAMC4 )

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

File lùa vịt và tool root : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

File có password .
Thank + cm sẽ có pass.
Nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]