sam sung đã update suppost cho bản 900F lên lolipop 5.0 anh nào có máy mã này thì up ngay và luôn đi nhé
thông tin bản rom mới ra đây
Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name: GALAXY S5
Country: Poland
Version: Android 5.0
Changelist: 77433514
Build date: Mon, 01 Dec 2014 17:41:00 +0000
Product Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA: G900FXXU1BNL2
CSC: G900FXEO1BNL1
MODEM: G900FXXU1BNL2


còn đây là link tải cho phiên bản 900F [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
còn đây là video trải nghiệm