Nhận con sony C2305 treo logo

úp rom by flashtool faild
úp bằng setool3 faild
repaid emmc faild

change emmc new ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]