Nhận máy cắm báo đèn đỏ
repaid k kết nối emmc đ
chọc tetpoint k tác dụng
nhấc ra vẫn k dectect emmc đ
thay mới done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]