Driver Name->>>SPRD U2S Diag
>>> Connecting Mobile...
Mobile Connection Success...
Mobile Firmware Version:SPRD3
>>> Downloading First Boot...
>>> Mobile Info
Project ID :Spreadtrum Boot Block version 1.2
>>> Mobile Info
Flash ID:0x00C8006000000000
Flash Name:SF_GD25LQ32
Flash Size:0x00400000 -> 4M
CPU Name:6531
Baud Rate is Switched To:921600
>>> Writing Flash File...
Full Flashing ..
Finish...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]