LINK [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1. DRIVER
Tải file Common_Handset_USB_Driver.rar về giải nén.
Ở trên máy, vào Cài đặt -> Ứng dụng -> tích chọn Nguồn không xác định -> Phát triển -> tích chọn Gỡ lỗi USB

2. ROOT
Kết nối điện thoại với máy tính.
Tải file Unlock Root 3.1.rar -> giải nén -> Setup -> chạy Unlockroot -> chọn ROOT
chờ xong tắt máy khởi động lại. cài thử 1 phần mềm yêu cầu root.
Nếu máy không lấy được quyền root thì unroot bằng Unlock Root 3.1 rồi root lại.

3. CWM recovery
Tải file Tool S58.rar về giải nén vào 1 thư mục.
Tắt hẳn máy -> nhấn đồng thời [Volume -] + [POWER] trong 10s đến khi màn hình hiện logo mobell và dừng ở đó.
Kết nối điện thoại với máy tính.
Chạy Command Prompt -> gõ lệnh

fastboot devices

Nếu thấy có dòng chữ MSM7627A fastboot là được

Tiếp tục gõ lệnh

fastboot erase recovery
fastboot flash recovery cwm.img
fastboot reboot

giờ máy đã có CWM recovery.
Vào recovery bằng cách nhấn tổ hợp phím [Volume +] + [POWER]

Trong file Tool S58.rar có luôn recovery.img gốc cho anh em nào cần...

4. ROM
Tải file system.rar về giải nén -> copy vào cùng với thư mục Tool S58 (ở trên).
Thực hiện giống recovery nhưng khi gõ lệnh như sau:

fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot reboot
Link dự phòng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sưu tầm