nhận con máy treo logo,táng 2 rom trên google vào đen màn.đành mua rom thương mại mất 50k táng vào vẫn đen màn.mạo muội xin anh em có rom thì chia sẻ.có máy thì read rom giùm,để có máy trả khách chứ màn nó đen thui khách lại nghĩ mình làm hỏng màn hay luộc gì thì chết