Direct Link file DLL for LG

zopo

Administrator
Thành viên BQT
#1
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký. • A100_110401.rar
 • A108_110504.rar
 • A110_100914.rar
 • A130_100809.rar
 • A133_100705.rar
 • A170_110114.rar
 • A175_110308.rar
 • A180_110119.rar
 • A190_110503.rar
 • A200_110401.rar
 • A210_110504.rar
 • A225_110630.rar
 • A230_110406.rar
 • A250_110503.rar
 • A255_110704.rar
 • A258_110704.rar
 • AN510.rar
 • AS680_Model.rar
 • AS740.rar
 • AX140.rar
 • AX145.rar
 • AX155.rar
 • AX245.rar
 • AX260.rar
 • AX265.rar
 • AX275.rar
 • AX500.rar
 • AX565.rar
 • AX585.rar
 • AX830.rar
 • AX840A.rar
 • AX8370.rar
 • AX8575.rar
 • AX8600.rar
 • BL20e_091026_MP.rar
 • BL20T_090915_MP.rar
 • BL20v_091026_MP.rar
 • BL20_090915_MP.rar
 • BL20_091117_MP.rar
 • BL40e_091116_MP.rar
 • BL40f_090923_MP.rar
 • BL40g_091116_MP.rar
 • BL40_090903_MP.zip
 • BL40_091116_MP.rar
 • BL42K_090930_MP.rar
 • C100_100804.rar
 • C105_100809.rar
 • C270.rar
 • C300GO_100714.rar
 • C300_100714.rar
 • C305_100809.rar
 • C310_101025.rar
 • C320_100830_MP.rar
 • C330i_110209.rar
 • C330_110209.rar
 • C375_110726.rar
 • C550_20110222_LGDP_USB.rar
 • C555_20110427_LGDP_USB.rar
 • C660_20110601_LGDP_USB.rar
 • C660_20110630_LGDP_USB.rar
 • C710h_100807_MP.rar
 • C729_110929_Flash.rar
 • C800_110929_Flash.rar
 • CB630_080829_CS.rar
 • CE110_070618.dll.zip
 • CE110_070928.dll.zip
 • CF360_081127_MP.rar
 • CF750_081127_MP.rar
 • CG180_070618.rar
 • CM101.rar
 • CP150_080711.rar
 • CT810_081103_MP.rar
 • CU515_07101700.rar
 • CU515_07102900.rar
 • CU720_07102600.rar
 • CU915_080829.rar
 • CU920_090205.rar
 • CX150.rar
 • CX150B.rar
 • CX150V.rar
 • CX160P.rar
 • CX160V.rar
 • CX210.rar
 • CX230S.rar
 • CX230V.rar
 • CX231.rar
 • CX245.rar
 • CX260.rar
 • CX265.rar
 • CX280.rar
 • CX285.rar
 • CX325.rar
 • CX380.rar
 • CX385.rar
 • CX490.rar
 • CX535.rar
 • CX570.rar
 • CX570V.rar
 • CX600.rar
 • CX670.rar
 • CX700.rar
 • CX830.rar
 • CX3300.rar
 • CX4750.rar
 • CX5500.rar
 • CX6200.rar
 • CX7100.rar
 • CX8100.rar
 • CX8500.rar
 • CX8550.rar
 • CX8560.rar
 • CX8600.rar
 • CX8700B.rar
 • CX8700T.rar
 • CX8800.rar
 • CX9100.rar
 • CX9200.rar
 • CX9600.rar
 • CX9700.rar
 • CX10000B.rar
 • CX10000T.rar
 • E500_101119.rar
 • E510F_20110711_LGDP_USB.rar
 • E510_20110711_LGDP_USB.rar
 • E720B_20101019_32_LGDP.rar
 • E720_20101019_32_LGDP.rar
 • E730_110823_Flash.rar
 • E739_110929_Flash.rar
 • GB100_081106.rar
 • GB100_081106_2.rar
 • GB100_081106_3.rar
 • GB100_081106_4.rar
 • GB100_081106_5.rar
 • GB100_081106_6.rar
 • GB102_081106.rar
 • GB102_081106_2.rar
 • GB125_GB126_dll.rar
 • GB125_GB126_dll_2.rar
 • GB210_090106.rar
 • GB220_090629.rar
 • GB220_090629.zip
 • GB220_100527.rar
 • GB230_090601.zip
 • GB250_090210.rar
 • GB250_090210_2.rar
 • GB250_090210_3.rar
 • GB255_090729.rar
 • GB255_090729_2.rar
 • GB258_090714.rar
 • GB280_100527.rar
 • GC900_090408.zip
 • GC900_090408_2.zip
 • GC900_090408_3.zip
 • GD310_090923.rar
 • GD330_090106.rar
 • GD330_090106_2.rar
 • GD350_100527.rar
 • GD510_090916.rar
 • GD510_090916_2.rar
 • GD510_090916_3.rar
 • GD550_100119.rar
 • GD550_100119_2.rar
 • GD570_100511_MP.rar
 • GD580_091116_MP.rar
 • GD710_090928_MP.rar
 • GD880f_100419_MP.rar
 • GD880g_100514_MP.rar
 • GD880_100318_MP.rar
 • GD888_100721.rar
 • GD900_090408.zip
 • GD900_090408_2.zip
 • GD900_090408_3.zip
 • GD910_090628.rar
 • GD910_090628_2.rar
 • GD970_100211.rar
 • GM200_090313.rar
 • GM200_090807.rar
 • GM205_090408.rar
 • GM205_090807.rar
 • GM210_090409.zip
 • GM210_090807.rar
 • GM310_090325.rar
 • GM310_090325_2.rar
 • GM310_090325_3.rar
 • GM360GO_100503.rar
 • GM360i_100503.rar
 • GM360_100503.rar
 • GM600s_100827.rar
 • GM600_100119.rar
 • GM630_090223_CS.rar
 • GM650s_100714.rar
 • GM730E_090708_MP.DLL.rar
 • GM730F_090624_MP.DLL.rar
 • GM730_090708_MP.DLL.zip
 • GM730_091215_MP.rar
 • GM730_GM735_090708_MP.rar
 • GM750h_091026_MP.dll.rar
 • GM750N_090915.dll.rar
 • GM750Q_100122_MP.dll.rar
 • GM750_100413_MP.dll.rar
 • GR500f_090616_MP.rar
 • GR500_090303_MP.rar
 • GR700_100402_MP.rar
 • GS100_091218.rar
 • GS101_091218.rar
 • GS101_100426.rar
 • GS102_091218.rar
 • GS105_100426.rar
 • GS106_100426.rar
 • GS107_100426.rar
 • GS108_100426.rar
 • GS117_100326.rar
 • GS155_100211.rar
 • GS170_100706.rar
 • GS290NGO_100211.rar
 • GS290N_100211.rar
 • GS290_100211.rar
 • GS390_100211.rar
 • GS500G_091218.rar
 • GS500v_091218.rar
 • GS500_091218.rar
 • GS505_100416_MP.rar
 • GT350_100318.rar
 • GT360_090310_DLL.rar
 • GT365_090310.rar
 • GT370_100819.rar
 • GT400_100414_MP.rar
 • GT400_100427_MP.rar
 • GT405_100427_MP.rar
 • GT500_090601_MP.rar
 • GT500_090601_MP.zip
 • GT540f_100506_MP.rar
 • GT540GO_100406_MP.rar
 • GT540g_100506_MP.rar
 • GT540R_100621_MP.rar
 • GT540_100406_MP.rar
 • GT550_100719.rar
 • GT810h_090224_MP.rar
 • GT950_091119_MP.rar
 • GU200a_100309.rar
 • GU200_100309.rar
 • GU220_091221.rar
 • GU230_100527.rar
 • GU280f_100227_MP.rar
 • GU280_091117_MP.rar
 • GU282_100227_MP.rar
 • GU285f_091117_MP.rar
 • GU285g_091117_MP.rar
 • GU285_091117_MP.rar
 • GU290f_100610_MP.rar
 • GU290V_100917_MP.rar
 • GU292_100309_MP.rar
 • GU295g_100917_MP.rar
 • GU295_100309_MP.rar
 • GU297_101007_MP.rar
 • GW300_090625.zip
 • GW300_090806.rar
 • GW305_090625.rar
 • GW370B_100715_MP.rar
 • GW370_100715_MP.rar
 • GW382f_20101109_MP.rar
 • GW520_090513.rar
 • GW520_GW525_090513.rar
 • GW620F_091117_MP.rar
 • GW620G_100111_MP.rar
 • GW620R_091117_MP.rar
 • GW620_091117_MP.zip
 • GW820_091105_MP.rar
 • GW820_100416_MP.rar
 • GW825v_100416_MP.rar
 • GW825_091105_MP.rar
 • GW825_100416_MP.rar
 • GW880_100402.rar
 • GX300_100603.rar
 • GX500_100210.rar
 • HB620T_080519_CS.rar
 • HB620_080519_CS.rar
 • KB620_080521_CS.rar
 • KB770_081024_CS.zip
 • KB775_090203_CS.rar
 • KC550_080520.rar
 • KC550_081009.rar
 • KC560_081002.zip
 • KC780_081002.zip
 • KC910e_090106_CS.rar
 • KC910i_090223_CS.rar
 • KC910Qa_081223_CS.rar
 • KC910Q_081219_CS.rar
 • KC910_081008_CS.zip
 • KC910_081219_CS.zip
 • KE500_070529.zip
 • KE500_070928.zip
 • KE508_070529.rar
 • KE508_070928.dll.zip
 • KE590i_070820.rar
 • KE590i_070906.rar
 • KE590_071018.dll.zip
 • KE590_071217.dll.zip
 • KE600_070110.rar
 • KE600_070111.rar
 • KE600_070424.rar
 • KE770_070111.rar
 • KE770_070416.rar
 • KE800_070110.rar
 • KE820_070110.rar
 • KE850_070110.rar
 • KE850_070111.rar
 • KE850_070610.rar
 • KE858_071105.rar
 • KE970dll.rar
 • KE990_080519_CS.rar
 • KF240_080313.zip
 • KF245_080519.rar
 • KF300_080313.rar
 • KF305_091202.rar
 • KF310_080519_CS.rar
 • KF310_081016_CS.rar
 • KF311_081016_CS.rar
 • KF350_080826.rar
 • KF390_CS_080821.rar
 • KF510_080428.rar
 • KF600_071227.zip
 • KF600_080428.rar
 • KF690_080811_CS.zip
 • KF700_080611_CS.rar
 • KF701_090316_CS.rar
 • KF750_080717_MP.rar
 • KF757_081020_MP.rar
 • KF900_081010.rar
 • KG90_060320.zip
 • KG108_070907.rar
 • KG110_060724.dll.ZIP
 • KG110_060926.dll.ZIP
 • KG110_KG119_P1_060726.zip
 • KG115_060926.dll.zip
 • KG120_061209.zip
 • KG129_071123.rar
 • KG130_070223.zip
 • KG208_061110.dll.zip
 • KG210_060307.zip
 • KG220_060223.zip
 • KG220_KG228_060223.zip
 • KG225_060330.dll.zip
 • KG238_060815.zip
 • KG240_060307.rar
 • KG245_060307.zip
 • KG248_060307.dll.zip
 • KG270_070424.rar
 • KG271_070614.zip
 • KG275_071019.rar
 • KG276_070614.zip
 • KG278_071019.rar
 • KG280_070616.zip
 • KG285_071019.rar
 • KG288_071019.zip
 • KG289_071019.rar
 • KG290_070829.zip
 • KG291i_070912.rar
 • KG296_071105.zip
 • KG298_080519.rar
 • KG320_060307.rar
 • KG320_060707.rar
 • KG328_060307.dll.zip
 • KG330_MB_060914.rar
 • KG338_FG_061002.rar
 • KG370_071101.rar
 • KG375_071105.rar
 • KG800_060320.rar
 • KG810_060420.rar
 • KG810_061011.rar
 • KG920_060304.zip
 • KM380_080428.zip
 • KM385_080428.rar
 • KM500_080111.zip
 • KM501_080111.rar
 • KM553_110105.rar
 • KM555E_091008.rar
 • KM555_091008.rar
 • KM570_100113.rar
 • KM710_080513.rar
 • KM900_090205.zip
 • KM900_090320.zip
 • KP100_080103.rar
 • KP100_DLL.rar
 • KP105_080103.rar
 • KP106_080103.rar
 • KP107_080520.rar
 • KP108 DLL.zip
 • KP110_080131.zip
 • KP110_080510.zip
 • KP130_080111.rar
 • KP130_080513.rar
 • KP135_080729.rar
 • KP150_080711.zip
 • KP160_080520_dll.zip
 • KP170_080806.zip
 • KP175_080806.zip
 • KP190_081111.zip
 • KP200_070616.zip
 • KP202i_070616.rar
 • KP202_070510.rar
 • KP210_080109.zip
 • KP215_080109.zip
 • KP215_080514.rar
 • KP215_090831.rar
 • KP230_080130.rar
 • KP230_080218.rar
 • KP230_080603.rar
 • KP233_080603.dll.zip
 • KP235_080130.rar
 • KP235_080218.rar
 • KP235_080603.zip
 • KP260_080711.rar
 • KP260_090616.rar
 • KP265_080623.zip
 • KP265_090616.zip
 • KP270_081010.zip
 • KP275_081010.rar
 • KP293i_080519.rar
 • KP330_081110_CS.rar
 • KP500_081002.rar
 • KP570_081210.rar
 • KS20_080519_CS.rar
 • KS20_080603_MP.rar
 • KS360_080725.rar
 • KS365_100517.rar
 • KS500_081014_MP.rar
 • KS660_090105.rar
 • KT520_080717_MP.rar
 • KT610_080520_CS.rar
 • KT615_081015_CS.rar
 • KT878_090810.rar
 • KU580CS_07080600.rar
 • KU990i_090304_CS.rar
 • L-06C_110328.rar
 • L01A_081107_CS.rar
 • L01B_100122_MP.rar
 • L01B_100312_MP.rar
 • L01C_100909_MP.dll.rar
 • L02B_091105_MP.rar
 • L02C_101126_MP.rar
 • L03A_090216_CS.rar
 • L03B_100122_MP.rar
 • L03B_100312_MP.rar
 • L03C_101227_MP.rar
 • L04A_090605_MP.rar
 • L04B_100419_MP.rar
 • L04C_20110103_USB.rar
 • L05C_110222_MP.rar
 • L06A_090605_MP.rar
 • L07C_20110527.rar
 • L08C_110218_MP.rar
 • L09C_110428_MP.rar
 • L10C_110516_LGDP_USB.rar
 • L852i_080613_CS.rar
 • LG100.rar
 • LG100C.rar
 • LG102.rar
 • LG125.rar
 • LG145PO.rar
 • LG200.rar
 • LG200C.rar
 • LG210.rar
 • LG220C.rar
 • LG221C.rar
 • LG230.rar
 • LG231C.rar
 • LG235.rar
 • LG245.rar
 • LG265.rar
 • LG290C.rar
 • LG300BPT.rar
 • LG300G_080320.rar
 • LG325G_111007.rar
 • LG355.rar
 • LG357.rar
 • LG370.rar
 • LG410G_090318.rar
 • LG420G_100531.rar
 • LG430G_110825.rar
 • LG500G_101028.rar
 • LG501C.rar
 • LG510.rar
 • LG511C.rar
 • LG550.rar
 • LG600G_090512.rar
 • LG620G_100531.rar
 • LG700.rar
 • LG800.rar
 • LG800G_110221.rar
 • LG840.rar
 • LG900G_100119.rar
 • LG900G_100723.rar
 • LG1000.rar
 • LG3200.rar
 • LG5400.rar
 • LG5550.rar
 • LG6070.rar
 • LG6190.rar
 • LGA165_100913.rar
 • LGA310F_101209_MP.rar
 • LGA310_100830_MP.rar
 • LGA350_110423_USB.rar
 • LGC280.rar
 • LGC320i_100830_MP.rar
 • LGC360_20110905.rar
 • LGC900B_100927_MP.DLL.rar
 • LGC900K_100927_MP.DLL.rar
 • LGC900N_100927_MP.rar
 • LGC900_100927_MP.DLL.rar
 • LGDP2_KT520_KT525_EMP.rar
 • LGE300_110319_USB.rar
 • LGE900H_100927_MP.DLL.rar
 • LGE900_101009_MP.DLL.rar
 • LGE906_110728_LGDP_USB.rar
 • LGNPST_AN270.rar
 • LGNPST_UN150.rar
 • LGP920H_110705_90.rar
 • LGP920_110622.rar
 • LGP925_110622.rar
 • LGP970_20110411.rar
 • LGS310_100913.rar
 • LN240.rar
 • LN510.rar
 • LS670.rar
 • LS855_Model.rar
 • LW310.rar
 • LW690.rar
 • LX101.rar
 • LX140.rar
 • LX150.rar
 • LX160.rar
 • LX165.rar
 • LX260.rar
 • LX265.rar
 • LX290.rar
 • LX350.rar
 • LX370.rar
 • LX400.rar
 • LX550.rar
 • LX570.rar
 • LX600.rar
 • LX610.rar
 • LX1200.rar
 • LX5400M.rar
 • LX5550.rar
 • MG150_050711.rar
 • MG160_070907.rar
 • MG161a_071019.rar
 • MG165a_071019.rar
 • MG180_060307.rar
 • MG185d_060526.rar
 • MG200D_050705.rar
 • MG220c_070326.rar
 • MG220d_070326.rar
 • MG225_070118.rar
 • MG230d_070616.rar
 • MG230_070509.rar
 • MG235c_070618.rar
 • MG280d_070616.rar
 • MG280_070510.rar
 • MG295_070420.rar
 • MG296c_071105.rar
 • MG296d_071105.rar
 • MG320_060817.rar
 • MG370a_071105.rar
 • MG370b_071105.rar
 • MG800_060320.rar
 • MG810_061116.rar
 • MM535.rar
 • MN180.rar
 • MN510.rar
 • MT310.rar
 • MT375.rar
 • MT3200.rar
 • P350_20110105_32_LGDP_USB.rar
 • P355_20110105_32_LGDP_USB.rar
 • P500h_20101005_32_LGDP.rar
 • P500_20100917_32_LGDP.rar
 • P503_20101007_32_LGDP.rar
 • P505_20101025_32_LGDP.rar
 • P506_20110125_32_LGDP.rar
 • P509_20100917_32_LGDP.rar
 • P520_101025.rar
 • P525_101025.rar
 • P525_110113.rar
 • P610s_110726.rar
 • P690_20110622_LGDP_USB.rar
 • P690_20110630_LGDP_USB.rar
 • P692_20110919_LGDP_USB.rar
 • P693_20110816_LGDP_USB.rar
 • P698F_20110701_LGDP_USB.rar
 • P930_111006.rar
 • P990_110627.rar
 • P993_110216.rar
 • P999_110315.rar
 • PM225.rar
 • PM325.rar
 • RD10K.rar
 • RD2030.rar
 • RD2130.rar
 • RD2230.rar
 • RD2330.rar
 • RD2340.rar
 • RD2430.rar
 • RD2530.rar
 • RD2630.rar
 • RD2650.rar
 • RD2670.rar
 • RD2690.rar
 • RD2710.rar
 • RD2720.rar
 • RD2750.rar
 • RD3000.rar
 • RD3100.rar
 • RD3330.rar
 • RD3470.rar
 • RD3500.rar
 • RD3510.rar
 • RD3530.rar
 • RD3540.rar
 • RD3550.rar
 • RD3600.rar
 • RD3610.rar
 • RD3630.rar
 • RD3640.rar
 • RD5130.rar
 • RD5340.rar
 • RD6000.rar
 • RD6100.rar
 • RD6130.rar
 • RD6150.rar
 • RD6200.rar
 • RD6230.rar
 • RD6250.rar
 • RD6330.rar
 • RD6500.rar
 • RD6600.rar
 • RD6700.rar
 • RD7130.rar
 • RD7230.rar
 • RD8000.rar
 • RD9100.rar
 • RD9800.rar
 • S360_110704.rar
 • S365_110325.rar
 • T300_100716.rar
 • T310_100708.rar
 • T310_101014.rar
 • T315_110113.rar
 • T320_100826.rar
 • T325_101014.rar
 • T500_110210.rar
 • T505_110210.rar
 • T510_110421.rar
 • T515_110421.rar
 • T530_110421.rar
 • TB100_101118.rar
 • TB200_091125.rar
 • TB260_100714.rar
 • TB260_100914.rar
 • TE365GO_090310.rar
 • TE365_090310.rar
 • tm240.rar
 • Tm250.rar
 • Tm525.rar
 • TM540c.rar
 • UN200.rar
 • UN270.rar
 • UN430.rar
 • UN510.rar
 • UN610.rar
 • US670.rar
 • US740.rar
 • US760.rar
 • UX145.rar
 • UX210.rar
 • UX220.rar
 • UX245.rar
 • UX260.rar
 • UX265.rar
 • UX280.rar
 • UX300.rar
 • UX310.rar
 • UX355.rar
 • UX380.rar
 • UX390.rar
 • UX565.rar
 • UX585.rar
 • UX700.rar
 • UX830.rar
 • UX840.rar
 • UX3300.rar
 • UX4270.rar
 • UX4750.rar
 • UX5000.rar
 • UX6100.rar
 • V900_110418.rar
 • V901_110418.rar
 • V909_110328.rar
 • VI125.rar
 • VM101.rar
 • VM265.rar
 • VM510.rar
 • VM670.rar
 • VM701_Model.rar
 • VN150_Model.rar
 • VN250.rar
 • VN251_Model.rar
 • VN270.rar
 • VN271_Model.rar
 • VN530.rar
 • VS660.rar
 • VS700_Model.rar
 • VS740.rar
 • VS750.rar
 • VS761.rar
 • VS910.dll.rar
 • VX10K.rar
 • VX1000.rar
 • VX3200.rar
 • VX3300.rar
 • VX3400.rar
 • VX3450.rar
 • VX4500.rar
 • VX4600.rar
 • VX4650.rar
 • VX4700.rar
 • VX5200PP.rar
 • VX5300.rar
 • VX5400.rar
 • VX5500.rar
 • VX5500PP.rar
 • VX5600.rar
 • VX6000.rar
 • VX6100.rar
 • VX7000.rar
 • VX7100.rar
 • VX8000.rar
 • VX8100.rar
 • VX8300.rar
 • VX8350.rar
 • VX8360.rar
 • VX8370.rar
 • VX8500.rar
 • VX8500G.rar
 • VX8500P.rar
 • VX8500PP.rar
 • VX8500R.rar
 • VX8500RPP.rar
 • VX8550.rar
 • VX8550APP.rar
 • VX8550B.rar
 • VX8550PP.rar
 • VX8550R.rar
 • VX8560.rar
 • VX8560B.rar
 • VX8575.rar
 • VX8600.rar
 • VX8610.rar
 • VX8700.rar
 • VX8800.rar
 • VX8800P.rar
 • VX9100.rar
 • VX9200.rar
 • VX9400.rar
 • VX9600.rar
 • VX9700.rar
 • VX9800.rar
 • VX9800M.rar
 • VX9900.rar
 • VX9900G.rar
 • VX9900O.rar
 

sweba

<b>Junior Member</b> <a style="font-size:1px" href
#2
Can you please post LG ux4750 dll. If you can just repost all lg dll files. Thanks.
 

trancong

<b>Junior Member</b> <a style="font-size:1px" href
#3
cho mình xin fw lg gr500fgo và hướng dẫn chạy lại fw bằng cáp úbb nha ban quản trị