Ip5 yếu đèn màn hình, không thể tăng giảm độ sáng đ, fix done