Xả hàng giá shock một lô 4S16 cho AE lấy lộc đầu xuân.